General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla personuppgifter skärps. Med anledning av detta har vi förtydligat våra användarvillkor.

På Luleå MiljöResurs AB har vi alltid värnat våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi kommer att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt även i framtiden.

Endast genom ditt medgivande sparar vi dina kontaktuppgifter. Det kan ske exempelvis genom att du bekräftar/tecknar ett avtal eller tar kontakt med oss för att du vill att vi hjälper dig med information som har ett värde för dig.

Du äger dina personuppgifter, vi hanterar de så här

Luleå MiljöResurs (vidare "Lumire" och "vi") är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Lumire samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund och medarbetare eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Lumire samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, arbetar hos oss eller ansöker om arbete eller praktik hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Hur länge sparar Lumire dina personuppgifter

Lumire sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för bolaget. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Lumire arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

När har Lumire rätt att behandla personuppgifter?

Lumire har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vilka uppgifter behandlas?

Lumire behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Lumire för bland annat följande ändamål:

  • fullgöra våra åtaganden gentemot dig
  • hantera och administrera felanmälningar och ändringar
  • använda för att kontakta dig,
  • administrera autogiroansökningar
  • använda som underlag vid fakturering och bokföring
  • hantera och administrera intresseanmälningar och ansökningshandlingar
  • hantera och administrera personalärenden, lön och pension

Vidare kan personuppgifter komma att behandlas av Lumire för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Vid behandlingen enligt ovan kommer Lumire samt av Lumire anlitade personuppgiftsbiträden att ta del av personuppgifterna. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av Lumire.

Delning med tredje part

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register.

I övrigt lämnas inte personuppgifter ut till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Lumire.

Överföring till tredjeland

Lumire överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Dataskyddsombud

Kommunjurist/dataskyddsombud
Telefon:
072-533 16 20
E-post: dataskyddsombud@lulea.se
Postadress: Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85, Luleå

Kontakta oss

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter hanteras av vår kundservice, e-post: kundservice@lumire.lulea.se eller telefon: 0920-250900.

Om du anser att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Sidan uppdaterad: 2019-10-22